TURTO PADALINIMAS NUTRAUKIANT SANTUOKĄ. PAGRINDINIAI PRINCIPAI.

          Nutraukiant santuoką, turi būti išsprendžiamas visas kompleksas su santuokos nutraukimu susijusių klausimų – nustatyta nepilnamečių vaikų gyvenamoji vieta bei jų bendravimo su skyriumi gyvenančiu tėvu (motina) tvarka, išspręsti nepilnamečių vaikų išlaikymo ir sutuoktinių bendro turto padalijimo klausimai bei visi kiti sutuoktinių turtiniai ir (ar) neturtiniai ginčai. „Kokia tvarka dalinamas bendras sutuoktinių turtas nutraukiant santuoką?“ – tai vienas dažniausiai sutuoktiniams kylančių klausimų, todėl žemiau pateikiami pagrindiniai bendro sutuoktinių turto padalijimo principai, kai sutuoktiniai nėra sudarę vedybų sutarties.

KOKS TURTAS DALINAMAS NUTRAUKIANT SANTUOKĄ?

          Visų pirma svarbu pažymėti, kad sutuoktiniams turtas gali priklausyti asmeninės arba bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise. Nutraukiant santuoką yra dalinamas tik tas turtas, kuris sutuoktiniams priklauso bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise. Pažymėtina, kad į dalytiną turtą neįtraukiami daiktai, skirti nepilnamečių vaikų poreikiams tenkinti, taip pat sutuoktinių drabužiai, asmeninio naudojimo daiktai, jų asmeninės neturtinės teisės ir turtinės teisės, susijusios tik su sutuoktinio asmeniu. Nutraukiant santuoką, minėtas nedalytinas turtas, skirtas nepilnamečių vaikų poreikiams tenkinti, yra perduodamas neišieškant kompensacijos tam sutuoktiniui, su kuriuo lieka gyventi nepilnamečiai vaikai, o kitas asmeninio pobūdžio turtas – vienam ir kitam sutuoktiniui.

KOKS TURTAS PRIPAŽĮSTAMAS ASMENINE SUTUOKTINIŲ NUOSAVYBE?

          Asmenine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamas turtas:

 • sutuoktinių atskirai įgytas iki santuokos sudarymo;
 • po santuokos sudarymo dovanotas ar paveldėtas;
 • sutuoktinių asmeninio naudojimo daiktai (avalynė, drabužiai, profesinės veiklos įrankiai);
 • intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės, išskyrus pajamas, gaunamas iš intelektinės veiklos;
 • lėšos ir daiktai, reikalingi asmeniniam sutuoktinio verslui;
 • lėšos, vieno sutuoktinio gautos kaip žalos atlyginimas ar kitokia kompensacija už žalą, padarytą dėl sveikatos sužalojimo, ir neturtinę žalą, tikslinė materialinė parama ir kitokios išmokos, išimtinai susijusios tik su jas gavusio sutuoktinio asmeniu, teisės, kurių negalima perleisti kitiems asmenims;
 • sutuoktinio įgytas turtas už asmenines lėšas arba lėšas, gautas realizavus jo asmenine nuosavybe esantį turtą, jeigu to turto įgijimo metu buvo aiškiai išreikšta sutuoktinio valia įgyti turtą asmeninėn nuosavybėn.

KOKS TURTAS LAIKOMAS BENDRĄJA JUNGTINE SUTUOKTINIŲ NUOSAVYBE?

          Bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe laikoma:

 • turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu;
 • pajamos ir vaisiai, gauti iš sutuoktinio asmenine nuosavybe esančio turto;
 • pajamos, gautos iš abiejų sutuoktinių bendros veiklos, ir pajamos, gautos iš vieno sutuoktinio veiklos, išskyrus lėšas, būtinas sutuoktinio profesinei veiklai;
 • įmonė ir iš jos veiklos arba kitokio verslo gaunamos pajamos, jeigu verslu abu sutuoktiniai pradėjo verstis po santuokos sudarymo. Jeigu iki santuokos sudarymo įmonė nuosavybės teise priklausė vienam sutuoktiniui, tai bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė po santuokos sudarymo yra iš įmonės veiklos ar kitokio verslo gautos pajamos ir įmonės (verslo) vertės padidėjimas;
 • pajamos, gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos, dividendai, taip pat pensijos, pašalpos bei kitokios išmokos, išskyrus tikslinės paskirties išmokas (žalos, padarytos dėl sveikatos sužalojimo, taip pat neturtinės žalos atlyginimas, gauta tikslinė materialinė parama, skirta tik vienam sutuoktiniui, ir kita).

          Atkreiptinas dėmesys, kad turtas, kuris yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė, gali būti pripažintas sutuoktinių bendrąja jungtine nuosavybe, jeigu nustatoma, kad santuokos metu šis turtas buvo iš esmės pagerintas sutuoktinių bendromis lėšomis arba kito sutuoktinio lėšomis ar darbu (kapitalinis remontas, rekonstrukcija, pertvarkymas ir kita). Taip pat, jeigu sutuoktinis, įsigydamas turtą savo asmeniniams poreikiams tenkinti, naudojo ir lėšas, kurios yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, įsigytas turtas gali būti pripažintas bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, jeigu tam turtui įsigyti panaudotos lėšos, kurios yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, viršijo panaudotas lėšas, kurios yra asmeninė sutuoktinio nuosavybė. Pažymėtina ir tai, kad jeigu privatus pensijų fondas yra sukauptas iš bendrų sutuoktinių lėšų, nutraukiant santuoką kitas sutuoktinis turi teisę reikalauti, kad jam būtų pripažinta teisė į pusę šio pensijos fondo.

KOKIOMIS PROPORCIJOMIS DALINAMAS TURTAS NUTRAUKIANT SANTUOKĄ?

          Preziumuojama, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios, todėl turtas, kuris sutuoktiniams priklauso bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise, nutraukiant santuoką, dalinamas lygiomis dalimis. Tiesa, atsižvelgdamas į nepilnamečių vaikų interesus, vieno sutuoktinio sveikatos būklę ar jo turtinę padėtį arba kitas svarbias aplinkybes, teismas, dalindamas turtą, gali nukrypti nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo ir priteisti vienam sutuoktiniui didesnę turto dalį. Pažymėtina, kad vien tik faktas, kad nepilnamečių vaikų gyvenamoji vieta nustatyta su sutuoktiniu, savaime nėra pagrindas nukrypti nuo lygių dalių principo. Taip pat, neužtenka tik konstatuoti esant tam tikras aplinkybes, dėl kurių nukrypimas nuo lygių dalių principo yra galimas, tačiau ir reikia nustatyti, kiek toks nukrypimas yra būtinas, siekiant apsaugoti sutuoktinio, vaiko interesus. Pažymėtina, kad nukrypimas nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo yra išimtis, o ne taisyklė.

KOKIA TVARKA DALINAMAS TURTAS NUTRAUKIANT SANTUOKĄ?

          Visų pirma, prieš nutraukiant santuoką ir dalijant sutuoktinių bendrąją jungtinę nuosavybę, nustatomas bendras sutuoktinių turtas, t. y. sudaromas turto balansas, kuris susideda iš turto aktyvo (kilnojamieji ir nekilnojamieji daiktai, vertybiniai popieriai, pinigai, reikalavimo teisės, kitas materialus ir nematerialus turtas), ir pasyvo (skoliniai įsipareigojimai kreditoriams). Siekiant sutuoktiniams paskirti tiksliai tiek turto, kokia yra kiekvieno sutuoktinio bendro turto dalis, sudarius sutuoktinių bendro turto balansą, turi būti nustatyta sutuoktinių bendro turto vertė. Dalijamo bendro turto vertė nustatoma pagal rinkos kainas, kurios nustatytos bendrosios jungtinės nuosavybės pabaigoje, t. y. galutinio teismo sprendimo priėmimo dieną. Šalys gali sutarti dėl dalijamo turto vertės, tačiau esant ginčui dėl dalijamo turto vertės, ji gali būti nustatoma remiantis VĮ Registrų centro, turto vertintojų pateiktais duomenimis ir kitais įrodymais (pvz. ekspertizės aktu).

          Turtas padalijamas natūra, atsižvelgiant į jo vertę ir abiejų sutuoktinių bendro turto dalis, jeigu galima taip padalyti. Jeigu natūra abiem sutuoktiniams turto padalyti negalima, turtas natūra priteisiamas vienam sutuoktiniui, kartu jį įpareigojant kompensuoti antram sutuoktiniui jo dalį pinigais. Parenkant turto padalijimo būdą ir padalijant turtą natūra, atsižvelgiama į nepilnamečių vaikų interesus, vieno sutuoktinio sveikatos būklę ar turtinę padėtį arba kitas svarbias aplinkybes.

KOKIAIS ATVEJAIS SUTUOKTINIAI TURI TEISĘ Į KOMPENSACIJAS?

          Vienas iš sutuoktinių turi teisę į kompensaciją kai:

 • iš bendro sutuoktinių turto buvo sumokėtos baudos už vieno sutuoktinio padarytus teisės pažeidimus, taip pat atlyginta žala, padaryta vieno sutuoktinio veiksmais, tokiu būdu sumažinant bendrąją jungtinę sutuoktinių nuosavybę;
 • sandoris buvo sudarytas tik vieno sutuoktinio asmeniniams poreikiams tenkinti ir įvykdytas pasinaudojant turtu, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, tokiu būdu sumažinant bendrąją jungtinę sutuoktinių nuosavybę;
 • prijungus turtą, kuris yra sutuoktinio asmeninė nuosavybė, padidėjo turto, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, vertė;
 • turtui, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, įsigyti buvo panaudotos ir asmeninės vieno iš sutuoktinių lėšos;
 • kitas sutuoktinis bendrą turtą naudojo tikslams, nesusijusiems su bendrų prievolių vykdymu ar naudojo bendrą turtą ne šeimos, o asmeniniams poreikiams tenkinti.

Parengė:

Advokato padėjėjas Ernestas Ulevičius
Advokatų kontora Erikas Rugienius ir partneriai
El. p. e.ulevicius@erip.lt
2020 m. gruodžio 1 d.

Visos teisės saugomos įstatymų | © 2023 Advokatų kontora Erikas Rugienius ir partneriai